— sú neveľká osada nad Cestou slobody, medzi Tatranskými Matliarmi, resp. presnejšie autobusovou zastávkou Biela Voda a Tatranskou Kotlinou vo výške 902 m n.m. Názov lokality vznikol skôr, ako tu vyrástli prvé budovy a súvisí s výpasom kežmarských stád na niekdajších mestských pozemkoch v dolinách Bielej vody a Zeleného plesa. Pôvodne mal teda pomiestny charakter (Kežmarské žľaby, chybne Kežmarskě žleby) a nie miestny význam (Kežmarské Žľaby, chybne Kežmarské Žleby). Prvou budovou bola kežmarská mestská horáreň z roku 1885, v ktorej dočasne poskytovali aj turistické nocľahy. O tri roky neskôr postavili jednoduchý zrubový hotel, neskôr s niekoľkými vedľajšími budovami. Roku 1933 časť osady vyhorela. Po druhej svetovej vojne jestvujúce stavby upravili a roku 1995 novostavbou rozšírili pre potreby rekreačného strediska školskej mládeže Dukla a popri dvoch starších horárňach vyrástli nové budovy ochranného obvodu TANAPu.
— Ako inojazyčné, no v podstate rovnoznačné pomenovania osady nachádzame v literatúre a v mapách Kiezmarskie Źłoby, dávnejšie Kiezmarskie Napoje alebo Kiezmarska Gospoda, Kesmarker Tränke a Késmárki Itató.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách