— sú sídlom vojenskej ozdravovne a odborárskych zotavovní pri Ceste slobody, medzi Tatranskou Lomnicou a Bielou vodou, vo výške 885-920 m n. m. Sú východiskom do V časti Vysokých Tatier. Preteká nimi Skalnatý potok.
— V blízkosti terajšej osady stála už v 14. storočí pastierska usadlosť, ktorá tvorila majer vtedajšieho veľkolomnického veľkostatku. Jej osadníci boli tirolskí kolonisti. ktorých na lomnické majetky priviedol švagor donátora, prepošta Adolfa, Rüdiger (Rudgerus, Ruttger), ktorý sám pochádzal z tirolskej horskej usadlosti Matrei. V kežmarskej listine z roku 1326 sa horská osada pri Skalnatom potoku spomína pod názvom Martyrumfalua, čo je bezpochyby latinizovano-hungarizovaná obmena a pripomienka názvu historickej domoviny novousadlíkov. Okolo roku 1360 prestal majer existovať. Správy o príčine jeho zániku sú nejednotné; spomína sa mor alebo požiar. Pre pasienky a lesy, ktoré obhospodarovali alpskí kolonisti, sa aj po zániku majera zachovalo označenie tirolskej príchuti Matreier Laren, t.j. horské pasienky Matreičanov. Časom sa zabudlo na pôvodný význam tohto pojmu a po rôznych historických deformáciách - Maklar, Mekler, Metler - sa postupne zmenil na Matlaren, resp. v slovenčine na Matliare. Nesprávna je hypotéza, že názov zvečňuje meno zakladateľa majera, "akéhosi Metlera" ako nám to sugerujú niektoré pramene.
— Novšie dejiny matliarskej lokality sa začali písať v polovici 19. storočia, keď tu vyrástla horáreň huncovského komposesorátu. Jeden z jeho členov, Matej Loisch, dal si roku 1884 v susedstve horárne postaviť poľovnícku chatu. Keď videl záujem turistov o toto okolie, sprístupnil chatu verejnosti a roku 1889 postavil aj väčší, 27-izbový turistický hotel Skalnatý potok (Hotel Steinbach, Kőpatak). Do konca 19. storočia rozšíril kapacitu osady hotel Tatra (Tátra) a Kúpeľný dom (Badehaus, Fürdőház), ako neodmysliteľná súčasť všetkých klimatických kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Osada dostala pred vyše 100 rokmi názov Matlárháza (Tátramatlárháza, t.j. matliarsky domov), ktorý nemecké pramene preberali v znení Matlarenau alebo Tatra-Matlarenau. Aj platný slovenský názov Tatranské Matliare, v hovorovej reči skracovaný na Matliare (poľ. Matlary. Tatrzańskie Matlary) je odvodený z historickej stredovekej pôvodiny. V tlači sa dosť často objavuje v gramaticky chybnej podobe Tatranské Matliary, ktorý "straší" aj na prícestných orientačných označeniach.
— V rokoch prvej svetovej vojny zriadili v osade vojenskú liečebňu tuberkulózy v barakových provizóriách. Po čiastočnej asanácii dovtedajších stavieb dali roku 1928 do prevádzky na svoj čas luxusný hotel Esplanade. Po druhej svetovej vojne prevzala osadu vojenská zdravotná správa, pričom Esplanade sa stala centrálnym objektom Vojenskej ozdravovne.
— V rokoch 1982 a 1985 dali do prevádzky dve veľkokapacitné odborárske zotavovne Metalurg a Hutník. Ich názvy vyjadrujú vzťah k Východoslovenským železiarňam v Košiciach.
— Asi 5 minút na SZ od osady pri modro značkovanom turistickom chodníku k Zelenému plesu leží Loischov prameň, pomenovaný na počesť zakladateľa Tatranských Matliar.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách